Regulamin

Jesteś tu: Home >> Dyscypliny sportowe >> Biegi >> Wyścig po uśmiech 2014 >> Regulamin

II Puszczykowski WYŚCIG PO UŚMIECH - Regulamin

1. Organizator

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, z siedzibą w Puszczykowie, ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo

2. Cel zawodów

Celem zawodów jest:

 1. promocja sportowego stylu życia, aktywnego wypoczynku,

 2. integracja mieszkańców Puszczykowa,

 3. promocja Puszczykowa, jako atrakcyjnego miejsca do mieszkania.

3. Miejsce i termin zawodów, trasa i jej organizacja, punkty żywieniowe

 1. Zawody odbędą się 1 czerwca 2014 roku. Start biegów dziecięcych nastąpi z terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puszczykowie, przy ul. Kościelnej o godzinie 13:00 , natomiast start biegu głównego oraz biegu młodzieżowego, z tego samego miejsca o godz. 14.00.

 2. Trasa biegu głównego będzie przebiegać ulicami Puszczykowa, ogółem 8 km, z czego ok. 300 m po nawierzchni szutrowej.

 3. Na mecie uczestnicy otrzymają drobny poczęstunek oraz napoje i wodę. W zależności od pogody, przewiduje się dodatkowy punkt z wodą w okolicy połowy trasy.

 4. Limit czasu na trasie wyniesie 1,5 godz. Trasa zostaje zamknięta dla ruchu kołowego do godz. 15.30. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15.30 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

 5. Organizator przewiduje możliwość wcześniejszego otwarcia tras dla ruchu kołowego, jeżeli ostatni z uczestników pokona dany odcinek trasy. W tym celu przedstawiciel Organizatora może jechać pojazdem po trasie z napisem: „Koniec Wyścigu” podążając za ostatnim uczestnikiem, który po godz. 15.05 opuścił start.

 6. Uczestnicy są zobowiązani podążać za pojazdem wskazanym przez Organizatora z napisem „Początek wyścigu”

 7. Zawodnicy są zobowiązani trzymać się prawej strony trasy i w sytuacji, gdy widzą zawodników biegnących z naprzeciwka, prawego prasa ruchu na jezdni.

4. Kategorie

Organizator przewiduje klasyfikację uczestników w następujących kategoriach (kategorie oparte są na roku urodzenia, lub ukończonych latach życia):

 1. Biegi dziecięce:

W1 - ur. pow. 2009 r. (do 5 lat) - dystans około 150m (możliwy bieg wraz z rodzicami),

W2 - ur. 2005-2008 (6-9 lat) - dystans 300m,

W3 - ur. 2001-2004 (10-13 lat) - dystans 600m

b) bieg młodzieżowy

W4 - ur. 1999-2000 (14 – 15 lat) - dystans ok. 3km

c) w biegu głównym:

Kategoria OPEN mężczyźni

Kategoria M20 – mężczyźni od 16 do 25 roku życia

Kategoria M30 – mężczyźni od 26 do 40 roku życia

Kategoria M40 – mężczyźni od 41 do 55 roku życia

Kategoria M50 – mężczyźni po 55 roku życia

 

Kategoria OPEN kobiety

Kategoria K25 – kobiety od 16 do 25 roku życia

Kategoria K30 – kobiety od 26 do 40 roku życia

Kategoria K40 – kobiety od 41 do 55 roku życia

Kategoria M50 – kobiety po 55 roku życia

5. Pomiar czasu

 1. Pomiaru czasu biegu głównego oraz biegu młodzieżowego i ustalenie kolejności dokona działająca na zlecenie Organizatora firma zajmująca się profesjonalnie tymi kwestiami. Pomiar zostanie dokonany w oparciu o udostępnione uczestnikom, na czas biegu, chipy. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa równoznaczny będzie z dyskwalifikacją.

 2. Po biegu należy wydany chip zwrócić do biura zawodów. Niezwrócenie chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację zawodnika.

 3. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

6. Zwycięzcy i nagrody

 1. Każdy z uczestników, otrzyma pamiątkowy imienny medal.

 2. Dodatkowo nagradzani będą 3 uczestnicy, którzy w danej kategorii otrzymają najkrótszy czas na danej trasie. Nagrodą będzie wymienienie tych uczestników w trakcie ceremonii kończącej bieg, puchar, dyplom, oraz upominki rzeczowe lub w postaci talonów. Organizator nie przewiduje nagród finansowych.

 3. Organizator przewiduje również nagrodzenie Najszybszej mieszkanki lub mieszkańca Puszczykowa w biegu głównym.

7. Uczestnictwo, termin i forma zapisów

 1. W biegu głównym i biegu młodzieżowym mogą uczestniczyć zarejestrowani uczestnicy, którzy stanęli na starcie, posiadają numer startowy i chip wydane przez Organizatora.

 2. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.ptspuszczykowo.pl. Rejestracja uczestników do biegu głównego kończy się 23.05.2014 o godz.24.00.

 3. Warunkiem wydania pakietu startowego, zawierającego m.in. numer startowy i chipa, jest:

 1. wypełnienie formularza rejestracyjnego,

 2. uiszczenie opłaty rejestracyjnej (dotyczy uczestników po 16 roku życia),

 3. złożenie pisemnego oświadczenia o możliwości uczestnictwa w biegu,

 4. w przypadku osób niepełnoletnich, przedstawienie zgody opiekuna prawnego na udział w biegu.

8. Opłaty Rejestracyjne

 1. Zawodnicy do 15 roku życia nie muszą wnosić opłaty rejestracyjnej.

 2. Opłata rejestracyjna wynosi:

Dla zawodników będących członkami PTS – 30 PLN;

Dla pozostałych zawodników – 35 PLN.

 1. Opłatę należy wnosić przelewem na konto Organizatora:

50 1240 6595 1111 0010 5273 7821

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo

Z dopiskiem: opłata startowa Wyścig po Uśmiech, imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia.

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W szczególnie uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika biegu.

9. Zasady rywalizacji fair play

W ramach rywalizacji powinny obowiązywać zasady fair play i uczciwej rywalizacji. W przypadku konieczności wyprzedzania, pierwszeństwo ma wyprzedzający (szybszy).

10. Ryzyko startu, ubezpieczenia

 1. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

 3. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.

 4. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz przyjście Uczestnika na start Biegu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 5. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

 1. Niezależnie od tego każdy z uczestników powinien kierować się względami bezpieczeństwa w trakcie podejmowania każdej czynności związanej z uczestnictwem w zawodach.

11. Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie sporów należy do przedstawiciela organizatora przedstawionego uczestnikom przed startem jako sędzia główny.

12. Pozostałe

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać: numery startowe przymocowane do koszulek na piersiach (pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości), oraz chip przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki (sznurowadło buta). Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.

 2. Szatnie oraz depozyt będą znajdowały się w pobliżu mety. Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki z numerami startowymi w godzinach od 12.30 do 13.50. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

 4. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń przesłane SMSem na numer podany w formularzu zgłoszeniowym oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej Organizatora.

 5. Zawody odbędą się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA.

 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników.

 7. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

 8. W przypadku stwierdzenia przez organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa) uczestnik zostanie zdyskwalifikowany

 9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu, publikacji wyników, w tym w mediach ogólnodostępnych i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

 10. Każdy uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce biegu.

 11. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i wózkach inwalidzkich oraz start z kijami (trekkingowymi i Nordic Walking). Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.

 12. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej wymienionych środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie biegu. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badań antydopingowych.

 13. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Organizatora i służb porządkowych oraz przepisów PZLA.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji Regulaminu oraz wprowadzania zmian do Regulaminu i trasy, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu zawodów. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Biegu bez podania przyczyn i bez jakichkolwiek roszczeń, poza zobowiązaniem do zwrotu wniesionych opłat.

 15. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Uczestniku i wyrażeniu przez niego zgody, należy przez to rozumieć również, w sytuacji Uczestnika nie mającego pełnej zdolności do czynności prawnych również jego opiekuna, który wyraża zgodę na udział takiego Uczestnika w biegu

 16. Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel Organizatora: Sabina Zielińska 791 993 415.

Komitet Organizacyjny, Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe

Kalendarz imprez sportowych

Zachęcamy Państwa do przesyłania proponowanych terminów zawodów sportowych. Z wyprzedzeniem będziemy mogli przekazać je członkom naszego Towarzystawa...

Polecamy